CSG expertisecentrum

Alle vestigingen van de CSG hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van de diensten van het CSG Expertisecentrum (EC). Het EC heeft vanuit haar expertise een brede kijk op de context van de leerling, waardoor op meerdere niveaus meegedacht kan worden over wat nodig is voor de leerling. De medewerkers van het EC gaan uit van de mogelijkheden, talenten en perspectieven die leerlingen hebben. Deze brengen ze in kaart en houden daarbij rekening met de eventuele beperkingen van de leerling. Hierbij is zorg op maat het uitgangspunt: deze leerling, met deze ouders, bij deze leraar, in deze klas, binnen deze vestiging. Op basis hiervan brengen zij de ondersteuningsbehoeften in kaart en vertalen dit naar handelingsgerichte adviezen voor de docenten en bieden praktische begeleiding aan leerlingen.

 

Het EC wordt gevormd door ambulant begeleiders, dyslexiespecialisten, een ICT-medewerker die verbonden is aan de functiegroep dyslexie, orthopedagogen en studiebegeleiders.

 

Ambulant begeleiders

Zij hebben kennis van leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften (op sociaal-, emotioneel-, organisatorisch- en/of fysiek gebied). Zij ondersteunen de vestigingen bij het analyseren van onderzoeksgegevens en het afstemmen van een onderwijsaanbod op de mogelijkheden van de leerling. Op verzoek kunnen zij een rol spelen bij de afstemming tussen school en externe hulpverlening en in de verzuim-/ thuiszittersproblematiek. Indien de leerling kampt met langdurige of chronische ziekte kunnen de ambulant begeleiders meedenken over welke aanpassingen nodig zijn gedurende de schoolloopbaan. Zij nemen deel aan het interne ondersteuningsoverleg en kunnen bovendien op verschillende wijzen worden ingeschakeld, zoals beeldcoachen, observeren en adviseren.

 

Dyslexiespecialisten

De specialisten ondersteunen de dyslexiecoaches van de vestigingen in de uitvoering van het CSG-dyslexiebeleid. Zij coördineren de afname van de dyslexiescreening in de eerste klassen van de CSG en nemen zo nodig een uitgebreid onderzoek af. De dyslexiespecialisten overleggen met de leerling, ouders en mentor of er hulpmiddelen nodig zijn. Bovendien kunnen zij ingezet worden voor specifieke begeleiding van de leerling. Bij overige ernstige lees- en spellingproblemen geven zij handelingsgerichte adviezen voor een passende aanpak. De ICT-medewerker kan op alle vestigingen ondersteuning bieden bij het gebruik van SprintPlus.

 

Orthopedagogen

De orthopedagogen werken vanuit de brede context van de leerling en nemen hierin ouders en school mee. Zij investeren in het maken van verbinding tussen ouders en school, maar ook in de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp. De orthopedagogen nemen deel aan multidisciplinaire teamvergaderingen waarin de ontwikkeling van de leerling wordt besproken. Zij denken mee met de vestiging, observeren leerlingen, stellen ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP) op en zijn bevoegd om waar nodig aanvullend onderzoek te doen. Daarnaast maken de orthopedagogen deel uit van de toelatingscommissies van de vestigingen en ontwikkelen beleid met betrekking tot de plaatsing van leerlingen.

 

Studiebegeleiders

Deze begeleiders bieden praktische begeleiding aan leerlingen,  individueel of in de vorm van groepsondersteuning. De leden van het ondersteuningsteam brengen de  ondersteuningsbehoeften van de leerling in kaart en de studiebegeleiders sluiten hierbij aan. Zij  stellen zich ten doel de leerling kortdurend te begeleiden op het gebied van gedragsproblematiek, executieve vaardigheden, sociale vaardigheden, emotieregulatie en leer- strategieën. De studiebegeleiders plannen begeleidingsmomenten in en proberen de leerling zo snel mogelijk (weer) op reguliere wijze te laten participeren in de lessen.

 

Klik hier voor meer informatie over ons ondersteuningsprofiel.

 

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.