Vmbo-bb, -kb en -tl

 

Onderbouw

 

Alle leerlingen in de onderbouw hebben een gemeenschappelijk programma bestaande uit een aantal theorievakken, waaronder Nederlands, wiskunde, mens & maatschappij, lichamelijke opvoeding en Engels. Vooral de kernvakken krijgen drie of vier uren per week.

Van de vier profielvakken krijgen alle leerlingen in de onderbouw 3 lesuren per week aangeboden. In de periode januari tot maart moeten leerlingen leerjaar 2 in staat zijn een bewuste keuze te kunnen maken voor een bepaald profiel in de bovenbouw. In de onderbouw zijn er vier profielen:

1. Bouw, Wonen en Interieur (Techniek)

2. Produceren, Installeren en Energie (Techniek)

3. Economie & Ondernemen

4. Zorg & Welzijn

In de onderbouwprofielen wordt zo praktisch mogelijk gewerkt. Door middel van gesprekken houden de profieldocenten bij welke keuze een leerling maakt en vooral waarom hij die keuze maakt aan het eind van leerjaar 2. De resultaten van die gesprekken worden vastgelegd in het ‘Loopbaandossier’ van de leerling. De leerling is daar zelf verantwoordelijk voor. Dit dossier gaat mee naar leerjaar 3 en 4. Aan het eind van leerjaar 4 moet de leerling met behulp van dit loopbaandossier kunnen laten zien en kunnen vertellen waarom hij tot een bepaalde keuze voor een vervolgopleiding in het MBO gekomen is.

 

Nederlands

Alle leerlingen hebben tenminste vier lessen Nederlands in de week. We stimuleren de leerlingen om vrij te lezen. We hebben ook luisterboeken. Verder werken we met verschillende boekjes aan woordenschat, taalgebruik en spelling. Bij het vak Nederlands wordt er gewerkt aan het begrijpend lezen vanuit de methode Nieuwsbegrip. Voor de leerlingen met grote achterstand in het leesproces kan de hulp van de dyslexie-specialisten worden ingeroepen.

 

Portfolio

Wij werken niet alleen met rapportcijfers maar ook met een portfolio. De leerling bewaart alles wat hij/zij gemaakt heeft in een map. De mentor, de leerling en de ouders gaan regelmatig met elkaar hierover in gesprek.

 

Competenties

Bij alle vakken wordt gewerkt met competenties, zoals zelfstandig kunnen werken, samenwerken en presenteren. De mentor besteedt hier bijna dagelijks aandacht aan. In het eerste gedeelte van leerjaar 1 bijvoorbeeld moeten leerlingen ervoor zorgen hun spullen (pen, papier, benodigde boeken) en hun huiswerk op orde hebben. Een aantal leerlingen vindt dit erg moeilijk. Op de basisschool lag alles voor ze klaar en nu wordt eigen inzet gevraagd.

Bij veel vakken wordt op de één of andere manier gewerkt met computers.

 

Projecten

In leerjaar 2 oriënteren leerlingen zich op de profielkeuze door het uitvoeren van diverse projecten, ook buiten de school. Er worden bijvoorbeeld in de school en op de markt zelfgemaakte producten verkocht, zodat ze weten wat het is om producten aan de man te brengen. De winst van deze verkoop gaat eventueel naar een goed doel. Aan het eind van het jaar gaan leerlingen een korte periode werken op één van de drie leerpleinen:

1. Economie & Ondernemen (E&O)

2. Techniek (in de bovenbouw is er dan keuze tussen Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) of Produceren, Installeren en Energie(PIE)

3. Zorg & Welzijn (ZW). Hier kan ook, door het kiezen van bepaalde keuzevakken, gekozen worden voor onderdelen uit Horeca, Brood en Recreatie (HBR)

Bovenbouw

 

In de bovenbouw krijgen de leerlingen algemene vakken aangeboden: Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en kunstvakken1. De laatstgenoemde drie vakken moeten met een voldoende beoordeling, aan het einde van klas 3 afgesloten worden.  Daarnaast moet je het onderdeel rekenen met een voldoende afsluiten. Engels en Nederlands worden afgesloten in het Centraal Examen aan het eind van leerjaar 4.

 

Profielen

Aan het eind van leerjaar 2 maakt iedere leerling een keuze voor een profiel. Bij ons op school kunnen leerlingen een keuze maken uit 4 verschillende profielen:

1. Bouwen, wonen en Interieur (BWI)

2. Economie&Ondernemen (EO)

3. Produceren, installeren en energie(PIE)

4. Zorg&Welzijn (ZW). Hier kan ook, door het kiezen van bepaalde keuzevakken gekozen worden voor onderdelen uit Horeca, Brood en Recreatie (HBR)

Op www.vernieuwingvmbo.nl kun je zien wat de verplichte inhoud van het door jou gekozen profiel is.
Het profiel sluit je af in het Centraal Schriftelijk PraktijkExamen (CSPE) aan het eind van leerjaar 4.

 

De profielgerichte vakken:

Bij ieder profiel horen nog twee verplichte theoretische vakken.

Bij BWI en PIE zijn verplicht  : wiskunde en nask1.

Bij EO zijn verplicht   : economie en wiskunde.

Bij ZW zijn verplicht   : biologie en wiskunde.

 

De beroepsgerichte keuzevakken:

Naast de keuze voor het profiel, de beroepsgerichte profielvakken (veelal dus verplicht) heb je de mogelijkheid om uit een aantal keuzevakken er 4 te kiezen. Je kan alleen een keuze maken uit vakken die op hetzelfde plein worden aangeboden.

1. Dus als je kiest voor PIE, dan kun je een keuzevak kiezen uit de lijst van PIE of een profielvak van BWI (of omgekeerd).

2. Voor ZW kun je kiezen uit een aantal keuzevakken uit ZW en uit de keuzevakken van Horeca, Bakkerij en Recreatie.

Omdat je in leerjaar 3 twee keuzevakken volgt, kan het zijn dat je andere keuzevakken in leerjaar 4 aan de beurt komen. Niet alle keuzes kunnen worden gehonoreerd, maar samen proberen we ervoor te zorgen dat het pakket zoveel mogelijk tegemoet komt aan jouw vraag.

Bij het kiezen van de keuzevakken is erg veel mogelijk. Als je wilt weten welke keuzevakken er mogelijk zijn, kun je door klikken op Profiel en keuzevakken alvast kijken wat er mogelijk is.

 

De school helpt je bij het kiezen

Omdat het kiezen niet altijd makkelijk is, begeleidt de school je bij het maken van je keuzes. Die begeleiding noemen we Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB). Tijdens LOB leer je allerlei vaardigheden waarmee je nu en later zelf loopbaankeuzes kunt maken. Wat was leuk, wat ging goed, welke problemen kwam je tegen. Dit terugkijken op ervaringen noemen we reflecteren. Je kijkt ook vooruit: welk profiel past bij wat ik graag doe? Welke keuzevakken passen daarbij. Wat kan ik uitproberen? Welk werk hoort daarbij?

Bij LOB maak je op allerlei manieren kennis met de praktijk. Je gaat misschien kijken en meedoen op verschillende plekken binnen je school, je krijgt praktijkopdrachten, je bezoekt bedrijven en je gaat stages doen. Ervaringen, gemaakt werk en je ideeën hierover leg je vast in je loopbaandossier. Dit is voor alle leerlingen verplicht. Alle indrukken en ervaringen bespreek je met je profieldocent. Die informatie wordt gedeeld met de mentor. Die ervaringen bespreek je in het driehoeks gesprek met je ouders/verzorgers en je mentor.

 

Zo ben je bezig met je eigen toekomst.

 

Profielen in het VMBO

 

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding

Profielen in het VMBO

Profielen in het VMBO

LOB

Loopbaan Orientatie en Begeleiding

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.