Passend onderwijs

Alle kinderen en jongeren in ons land verdienen een passende onderwijsplek. Dat geldt in het bijzonder voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs gaat over alle onderwijsvoorzieningen die kunnen bijdragen aan een succesvolle schoolloopbaan. Het heeft betrekking op alle kinderen en jongeren in de leeftijd tot 23 jaar.

Samenwerkingsverband

De scholen voor regulier en speciaal onderwijs trekken samen op. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor alle leerlingen die in deze regio wonen. De scholen maken onderling afspraken over de extra ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben. De CSG maakt onderdeel uit van twee samenwerkingsverbanden. De vestigingen in de stad Groningen vallen onder ‘stad Groningen’ en de vestigingen Hoogezand en Winsum vallen onder ‘Groningen Ommeland’.

Wat is er veranderd sinds 1 augustus 2014

  • De scholen hebben de plicht om aan iedere leerling een passende onderwijsplek te bieden of een andere school te vinden die dat kan.
  • Iedere school moet een ondersteuningsprofiel hebben. Hierin staat wat de school aan ondersteuning biedt.
  • De rugzakken (LGF) zijn verdwenen. In plaats daarvan zijn er arrangementen.
  • Voor een plaatsing in het speciaal onderwijs moet de school, samen met de ouders een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Advies.

Ondersteuningsprofiel

Elke CSG-vestiging heeft haar ondersteuningsaanbod vastgelegd in een ondersteuningsprofiel. De school kan bij het samenwerkingsverband eventueel een arrangement aanvragen voor extra ondersteuning aan uw kind. Hiervoor zal de school contact met u opnemen. Zowel school als ouders kunnen een Expertise- & Consultatieteam inschakelen als bemiddelaar/onafhankelijk deskundige bij een verschil van mening over de ondersteuning aan uw kind.

CSG Expertisecentrum

Sinds 1 januari 2015 heeft de CSG een eigen expertisecentrum. In het CSG Expertisecentrum is alle deskundigheid op het gebied van ondersteuning aan leerlingen gebundeld. De specialisten van het CSG Expertisecentrum leveren hun bijdrage aan de specifieke ondersteuning aan leerlingen op de CSG-vestigingen. In het CSG Expertisecentrum zitten orthopedagogen, logopedisten, dyslexiespecialisten, ambulant begeleiders en onderwijsassistenten. Lees meer

Meer informatie

www.passendonderwijsgroningen.nl (website van het samenwerkingsverband)

www.steunpuntpassendonderwijs.nl (0900 5010 123 (€ 0,45 per gesprek + kosten mobiel),onderdeel van informatiepunt 5010 (0800 5010)

www.passendonderwijs.nl (website van het ministerie van OCW)


C
entraal Informatiepunt Passend Onderwijs

050 520 91 20

Postbus 8061, 9702 KB Groningen

info@cigroningen.nl

 

Commissie van Advies

050 520 91 20

Postbus 8061, 9702 KB Groningen

info@cvagroningen.nl

 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Stad Groningen 20.01

Voor CSG Augustinus, CSG Selion, CSG Kluiverboom en CSG Wessel Gansfort

Postadres:  Postbus 744, 9700 AS te Groningen

Bezoekadres: Leonard Springerlaan 39

Management:  Jan Houwing & Erik de Graaf

06 134 47 659 & 06  553 48 225

hwg@csg.nl & e.degraaf@o2g2.nl

http://www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-VO20-01/

Twitter: @PaOnVo20_01

Facebook: www.facebook.com/SWVVO20.01Stad

 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Groningen Ommelanden 20.02

Voor CSG Rehoboth (Hoogezand) en CSG Winsum

Coördinator RSNOWG/Projectleiding: Willeke Doornbos

Projectleiding Groningen Ommelanden: Leen Ruben

go@passendonderwijsgroningen.nl

Bezoekadres: Hereweg 101, 9722 AA Groningen

Postadres: Postbus 17, 9700 AA Groningen

http://www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-VO20-02/

 

Expertise- & Consultatieteam (ECT)

ect@swv-vo2001.nl