Meepraten en meedenken

De CSG heeft een centrale medezeggenschapsraad voor vestigingsoverstijgende zaken. Daarnaast heeft elke vestiging een deelraad.

Deelraad

De deelraad staat dicht bij het (te ontwikkelen) beleid van de vestiging waardoor de betrokkenheid groot is. De deelraad zorgt voor het overleg tussen de directie en de verschillende geledingen zoals:

  • docenten
  • onderwijs ondersteunend personeel
  • leerlingen
  • ouders/verzorgers

Samenstelling

De deelraad bestaat uit 4 personeelsleden, 2 leerlingen en 2 ouders/verzorgers.  

Namens het personeel zitten in de deelraad: deelraad@csgselion.nl
mevr. J. Weites – secretaris
dhr. A. Diepstra​ – voorzitter​
mevr. B. Verdouw 
dhr. H. Heemstra

Namens de ouders zitten in de deelraad:​
Vacant

Namens de leerlingen zitten in de deelraad:
Vacant

Onderwerpen

Het doel van de deelraad is het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg. De directie stelt de deelraad in de gelegenheid advies uit te brengen over verschillende zaken, zoals:

  • het formatieplan
  • de besteding van het geld dat door de overheid voor exploitatie beschikbaar is gesteld
  • de plannen voor verbouwing e.d.

Instemming

Voor bepaalde besluiten heeft de directie de instemming van de deelraad nodig alvorens tot uitvoering te kunnen overgaan. Voorbeelden hiervan zijn:

  • het besteden van het geld dat door ouders is opgebracht
  • maatregelen die gevolgen hebben voor het personeel en/of de leerlingen.

Leerlingenraad

Aan een prettig leefklimaat op school kunnen leerlingen zelf bijdragen. Hoe? Allereerst doet goed voorbeeld natuurlijk goed volgen. Maar daarnaast kunnen leerlingen ook een actieve rol spelen in de leerlingenraad. De leerlingenraad denkt bijvoorbeeld mee over de inrichting van het schoolplein. Maar ook over de regels in en buiten school.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.