Dyslexie

Voor de hele CSG is er een algemeen dyslexiebeleid opgesteld, waarin per vestiging kleine aanpassingen zijn aangebracht. Op de vestiging aan de Diamantlaan, op de afdeling facet, is ruim 30% van de leerlingen dyslectisch, veelal in combinatie met andere problematiek. Dit vergt de nodige aanpassingen in het onderwijs. Hiervoor zijn op school drie dyslexiespecialisten aangesteld. Zij zijn aanspreekpunt voor leerlingen, ouders, docenten en mentoren. Leerlingen met dyslexie worden gedurende hun schoolloopbaan gemonitord met betrekking tot hun schoolresultaten en welbevinden.

Screening

Aan het begin van het schooljaar wordt in klas 1 gekeken of er nog leerlingen zijn bij wie sprake zou kunnen zijn van dyslexie. Van een aantal leerlingen weten we al dat ze dyslectisch zijn; de gegevens worden dan gebruikt als beginsituatiebepaling.

Nader onderzoek

Als de resultaten op de klassikale screening zwak zijn, wordt er uitgebreider  onderzoek gedaan om vast te kunnen stellen of de leerling dyslectisch is.

Dyslexieverklaring

Als er sprake is van dyslexie wordt er een dyslexieverklaring opgesteld. Dit gebeurt samen met een gespecialiseerde orthopedagoog die verbonden is aan CSG Selion. Het  hebben van een dyslexieverklaring is onder andere nodig om in aanmerking te komen voor aanpassingen, zoals tijdverlenging of het gebruiken van een hulpmiddel.

Ondersteuning dyslectische leerlingen

In overleg met de leerling en ouders wordt gekeken of er hulpmiddelen, zoals een laptop met bijvoorbeeld voorleesfunctie nodig is. Het kan ook zijn dat er speciale maatregelen nodig zijn om de lessen op school goed te kunnen volgen, zoals pre-teaching, meer tijd bij opdrachten of mondelinge toetsen. Afspraken worden vastgelegd in het digitale leerlingvolgsysteem.

Zelfredzaamheid

Wanneer een leerling erg traag of onnauwkeurig leest, proberen we hulp te bieden zodat hij of zij zich zo snel mogelijk kan redden op school, thuis en in het dagelijks leven. Dit geldt ook voor het lezen in het Engels. De dyslexiespecialisten zijn aanspreekpunt voor de leerlingen en coördineren de begeleiding.

Begeleiding gebruik hulpmiddelen

We streven er naar om leerlingen zo spoedig mogelijk hun hulpmiddel, eventueel met voorleessoftware, goed te leren gebruiken, zodat  ze zich daarmee zelfstandig kunnen redden. Dit gebeurt bijvoorbeeld  tijdens een speciaal blok van de ondersteuningslessen en/of  tijdens individuele begeleiding bij de dyslexiespecialist en ondersteuning tijdens de les. CSG-breed wordt de mogelijkheid geboden om (gratis) gebruik te maken van een licentie van de voorleessoftware Sprintplus. Digitale schoolboeken worden ook gratis door school verstrekt.

Ondersteuning en bijscholing docenten

Ook de docenten leren om te gaan met de hulpmiddelen en software die door de leerlingen gebruikt worden, zodat ook zij leerlingen hierin kunnen helpen als dit nodig is. Verder worden zij regelmatig bijgeschoold ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van dyslexie.

Ouderavond 

Er worden informatieavonden georganiseerd voor ouders van dyslectische leerlingen. Ouders krijgen dan informatie over hoe de school omgaat met dyslexie en is er gelegenheid om onderling ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.