Ondersteuningsprofiel

 

Optimale ondersteuning 

CSG Selion wil de leerlingen optimale ondersteuning bieden op weg naar een vmbo-diploma. Elke leerling heeft recht op basisondersteuning. Het inzetten van een ontwikkelingsperspectiefplan bij aanname van een leerling gebeurt op inschatting van de toelatingscommissie. Een tussentijdse wijziging van ontwikkelingsperspectiefplan verloopt via het interne ondersteuningsteam en het expertisecentrum.

Basisondersteuning

De mentor is de spil in de ondersteuning van de leerling. Dit betekent dat de mentor uren krijgt voor groeps- en beperkte individuele begeleiding. Ook zal de mentor 3 keer per jaar de ouders en leerling uitnodigen voor een driehoeksgesprek (leerling/ouders/school) om de ontwikkelingen en het perspectief te bespreken. Daarnaast biedt CSG Selion op veel andere vlakken nog ondersteuning aan alle leerlingen, denk hierbij aan: pauzewacht, inzet docentassistent bij praktijkuren, beperkte inzet specialisten voor observatie/ screening/advies, screening dyslexie, verzuimregistratie, leerlingvolgsysteem (SOM), Cito toetsen, afname SAQI (school attitude questionnaire internettest) en begeleiding bij het vinden van passende vervolgopleiding.

Intern ondersteuningsteam

Het interne ondersteuningsteam bestaat uit:

 • een teamleider
 • ondersteuningcoördinator
 • orthopedagoog
 • ambulant begeleider
 • (indien mogelijk) de mentor van de te bespreken leerling/klas
 • leerlingbegeleider

De leden van het ondersteuningsteam bespreken regelmatig mentoroverstijgende zaken met betrekking tot de leerlingenproblematiek. Het ondersteuningsteam is, samen met de mentor, eindverantwoordelijk voor de evaluatie en de eventuele bijstelling van het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Daarnaast zullen er handelingsgerichte adviezen worden gegeven voor mentoren, docenten, leerlingen en/of ouders.

Externe deskundigheid

Het ondersteuningsteam maakt gebruik van externe deskundigen:

 • leerplichtambtenaar
 • schoolarts

Daarnaast bieden we de mogelijkheid om af te stemmen  met externe hulpverleners die betrokken zijn bij individuele  leerlingen, bijvoorbeeld medewerkers van Accare, Lentis, Molendrift en OCRN

Leerplichtambtenaar

Als school onderhouden wij nauw contact met de leerplichtambtenaar van de gemeente Groningen. Deze verzorgt ook spreekuren bij ons op school. Er zijn wettelijke regels voor het inschakelen van een leerplichtambtenaar.

Verzuimtraject

Een leerling kan alleen een officieel verzuimtraject doorlopen (dus Halt-straf of voor de Kinderrechter verschijnen) indien:

 • De school een waarschuwingsbrief naar ouders heeft gestuurd (aantal keer te laat / veelvuldig spijbelen).
 • De leerplichtambtenaar een officiele waarschuwing heeft gegeven.
 • De leerling ná deze waarschuwing opnieuw is gaan verzuimen.

Schoolarts

Thuisblijven omdat een leerling ziek is kan voorkomen. Als een leerling met regelmaat ziek wordt gemeld of meer dan 10 schooldagen achtereen ziekgemeld is, is de school wettelijk verplicht de schoolarts in te schakelen. De inzet van de schoolarts is afhankelijk van de situatie en welke hulpverlening er al is. Meestal wordt een leerling op het spreekuur gezet en mogen de ouders hierbij aanwezig zijn om hun kind te ondersteunen of nadere toelichting te geven.

Zorgelijk ziekteverzuim is:

 • Langdurig ( ziekte) verzuim: meer dan twee weken aaneengesloten (dus op de 11e aaneengesloten verzuimdag).
 • Frequent (ziekte) verzuim: meer dan tweemaal in 4 aaneengesloten weken één dag of meer.
 • Signaalverzuim: ook wel ‘bijzondere gevallen’ hier gaat het om een hoog totaal verzuim óf een verzuim volgens een ‘vast patroon’ bv altijd hetzelfde vak of dezelfde dag verzuimen i.v.m. ziekte.

 

Downloads

Ondersteuningsprofiel CSG-Selion-2023-2024 definitief Download

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.