Meldkamer

De meldkamer kan voor een leerling een tijdelijke opvang zijn vanuit een ondersteunend of disciplinair oogpunt. Daarnaast heeft de meldkamer een signalerende en een administratieve taak.

Ondersteunende taak
Soms hebben leerlingen behoefte aan een rustige plek om met iemand te kunnen praten. De medewerkers in de meldkamer zijn dan goed aanspreekbaar voor deze leerlingen. In die gevallen dat het nodig is, wordt er door de medewerker of door de mentor contact opgenomen met thuis.

Disciplinaire taak
Als een leerling, door een bepaalde oorzaak, niet (meer) in de klas te handhaven is, dan wordt hij door een docent of een andere medewerker uit de school naar de meldkamer gestuurd.  Melden bij de meldkamer betekent een notitie in SOMtoday door de docent en een ‘oplosformulier’ (geel papier) invullen door de leerling. Tijdelijke opvang betekent nooit langer dan max. 1 lesuur, waarbij de leerling 1 minuut voor de bel teruggaat naar de les.

Signalerende taak
Bij veel ziekteverzuim, ongeoorloofd verzuim en bij regelmatig te laat komen hebben de medewerkers een signalerende taak. De medewerker verzuim en preventie kan een leerling verwijzen  naar het (preventieve) spreekuur van de leerplichtambtenaar (LPA), schoolarts of naar Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Uiteraard verlopen deze lijnen via de mentor en de ondersteuningscoördinator.

Administratieve taak
De meldkamer heeft een administratieve taak in het registreren van een aantal gegevens in SOMtoday, zodat ouders mee kunnen kijken naar hoe hun zoon/dochter in de school functioneert. Ook docenten registreren in ons leerlingvolgsysteem.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.