Leerplichtambtenaar

Vanaf 4 jaar mag een kind naar school. Vanaf 5 jaar moet het naar school. Dan begint de leerplicht. Alle kinderen blijven leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 worden. Daarna moeten ze onderwijs blijven volgen tot ze een startkwalificatie hebben of 18 zijn.

Als leerlingen veel verzuimen vanwege ziekte, regelmatig te laat komen of ongeoorloofd aanwezig zijn voeren we stapsgewijs acties uit.

Als school gaan wij altijd eerst met de leerling het gesprek aan. Als dit niet leidt tot ander, verbeterd gedrag, voeren we met ouders het gesprek. Daarna zetten we de schoolarts in of de leerplichtambtenaar (preventief spreekuur). Mochten die gesprekken dan nog niet tot het gewenste resultaat leiden, dan volgen we het formele traject naar de leerplichtambtenaar en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) die het proces van de school voor een deel overnemen. De leerling is dan al eerder besproken in het ondersteuningsteam.

Meer informatie over de leerplichtambtenaar vindt u op de website van uw gemeente. Voor stad Groningen is dit www.gemeente.groningen.nl/leerplicht

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.