Examenreglement CSG 2018-2019

1

Examenreglement

2018-2019

Vastgesteld 18 september 2018

Inhoud

I Algemene bepalingen ……………………………………………………………………………………… 2

Artikel 1 Het Besluit ………………………………………………………………………………………… 2

Artikel 2a Reikwijdte ……………………………………………………………………………………….. 2

Artikel 2b Examenreglement en vestigingsbijlage ……………………………………………….. 2

Artikel 2c De CSG-vestigingen …………………………………………………………………………. 2

Artikel 2d Begripsbepalingen ……………………………………………………………………………. 2

Artikel 3 De organisatie en planning van het eindexamen …………………………………….. 4

Artikel 4 Schoolexamen …………………………………………………………………………………… 5

Artikel 4a Informatieverstrekking, afname, beoordeling en geldigheidsduur m.b.t. het schoolexamen ……………………………………………………………………………………………….. 5

Artikel 4b Afwezigheid of te laat komen of te laat inleveren van werk bij het schoolexamen (SE) ………………………………………………………………………………………… 6

Artikel 5 Centraal Examen ……………………………………………………………………………….. 7

Artikel 5a De gang van zaken tijdens de zittingen van het centraal examen ……………. 7

Artikel 5b Afwezigheid bij het centraal examen …………………………………………………… 8

Artikel 5c Afwijking in de wijze van examineren…………………………………………………… 8

Artikel 6 Onregelmatigheid tijdens de zittingen van het school- en centraal examen…. 9

Artikel 7 Bedrog of fraude ………………………………………………………………………………… 9

Artikel 8 Maatregelen tegen onregelmatigheden ………………………………………………. 10

Artikel 9a Beroep op de vestigingsdirecteur of op de door hem aangewezen functionaris ………………………………………………………………………………………………….. 10

Artikel 9b Vaststellen score en cijfer centraal examen ……………………………………….. 11

Artikel 10 Mogelijkheden tot beroep ………………………………………………………………… 11

II Slotbepalingen ……………………………………………………………………………………………… 13

Artikel 11 Het SE wordt voor de aanvang van het eerste tijdvak van het CE afgesloten ………………………………………………………………………………………………………………….. 13

Artikel 12 Onvoorziene omstandigheden ………………………………………………………….. 13

Artikel 13 Werkingsduur ………………………………………………………………………………… 13

Artikel 14 Bij inwerkingtreding van dit reglement vervallen voorgaande reglementen. 13 2

I Algemene bepalingen

Artikel 1 Het Besluit

Het examenreglement en het “programma van toetsing en afsluiting” is een nadere uitwerking van het Eindexamenbesluit VO. Primair bepaalt dit ‘Eindexamenbesluit’ de opzet en de regeling van het eindexamen.

Artikel 2a Reikwijdte

Het examenreglement wordt vastgesteld door het bevoegd gezag en bevat bepalingen en regels m.b.t. de organisatie van en de gang van zaken tijdens het eindexamen, m.a.w. zowel het schoolexamen als het centraal examen.

Artikel 2b Examenreglement en vestigingsbijlage

1. Elke CSG-vestiging kan aanvullende bepalingen aangaande de inrichting van het schoolexamen opnemen in de bij het reglement horende vestigingsbijlagen, waaronder het programma van toetsing en afsluiting dat per CSG-vestiging en per vak het SE-programma, de wijze van toetsing en de regels m.b.t. het vaststellen van het SE- cijfer bevat.

2. Bepalingen van het CSG-reglement gaan voor op bepalingen uit de vestigingsbijlage.

Artikel 2c De CSG-vestigingen

Daar waar in het reglement gesproken wordt over school worden de volgende vestigingen bedoeld:

• CSG Augustinus

• CSG Wessel Gansfort

• CSG Kluiverboom

• CSG Selion

• CSG Rehoboth

• CSG Winsum

Artikel 2d Begripsbepalingen Bevoegd gezag De directeur/bestuurder is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die worden genomen over het onderwijs dat wordt gegeven en over de CSG als geheel
Bijzitter Iemand die de examinator assisteert bij een (mondeling) schoolexamen
Centraal (eind-)examen (CE) Examen als bedoeld in artikel 29 van de wet op het voortgezet onderwijs
2e Corrector De docent van een andere school die de 2e correctie doet
CSE Centraal Schriftelijk Eindexamen
CSPE Centraal schriftelijk en praktisch eindexamen in een beroepsgericht programma
Eindexamenbesluit Eindexamenbesluit VO